Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Aktualnie znajdujesz się na:

Statut Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

I Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej „Zakładem”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446)
 2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)
 3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016r., poz. 573)
 4. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139)
 5. Niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Zakład jest komunalną jednostką organizacyjną Gminy Mińsk Mazowiecki i działa na jej terenie.
 2. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy Mińsk Mazowiecki.
 3. Siedziba zakładu znajduje się w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14.
 4. Przy załatwianiu spraw Zakład używa podłużnej pieczęci z napisem

  „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
  ul. Chełmońskiego 14
  05 – 300 Mińsk Mazowiecki”
  na pieczęci mogą być umieszczone numery: telefonu, NIP, REGON i rachunku bankowego.
   
 5. Zakład używa skrótu „GZGK w Mińsku Mazowieckim”. Skrót ten ma służyć do wizualnego oznakowania obiektów, pojazdów, urządzeń, przedmiotów itp., użytkowanych przez Zakład.

II Przedmiot i zakres działania

§ 3

 1. Przedmiotem działania Zakładu jest świadczenie usług komunalnych z zakresu użyteczności publicznej należących do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:
  1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  2. utrzymywania w stałej sprawności technicznej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w administracji zakładu, sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad tymi urządzeniami,
  3. naliczanie i pobór opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
  4. remontów, napraw, budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
  5. utrzymywania zieleni, zadrzewień, czystości i porządku w gminie,
  6. prowadzenia cmentarza w Ignacowie,
  7. bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych, ulic, placów na zlecenie zarządcy drogi,
  8. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  9. targowiska gminnego,
  10. świadczenie innych usług komunalnych.
 2. Zakład obowiązany jest realizować dodatkowe zadania z zakresu użyteczności publicznej, jeżeli jest to niezbędne lub celowe dla pełniejszego zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności gminy Mińsk Mazowiecki lub innych jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi.

§ 4

Zakład nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

III Zasady działania i finansowania

§ 5

 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową właściwą dla zakładu budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zakład prowadzi swoją działalność na podstawie rocznych planów finansowych zatwierdzanych przez Wójta Gminy.
 3. Zakład rozlicza się z dochodów i wydatków w formie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 4. Wydatki związane z prowadzeniem działalności Zakładu pokrywane są z przychodów z działalności własnej oraz dotacji z budżetu Gminy.
 5. Udzielanie dotacji Zakładowi odbywa się na zasadach określonych w przepisach.
 6. Nadwyżki środków obrotowych ustalone na koniec okresu rozliczeniowego wpłacane są do budżetu Gminy.

§ 6

 1. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdawczość, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zakładników budżetowych.
 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy i jej analizę prowadzi Skarbnik Gminy.

§ 7

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 8

Ceny i opłaty za usługi świadczone przez Zakład na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych kalkulowane są na poziomie ponoszonych kosztów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej i nie zastrzegają ustalania wysokości opłat i cen na rzecz innych podmiotów.

IV Organizacja Zakładu

§ 9

 1. Zakładem kieruje Kierownik. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.
 2. W ramach działalności Zakładu kierownik składa jednoosobowo oświadczenia woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.
 3. Kierownik podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

§ 10

 1. Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Kierownik Zakładu.
 1. Wynagrodzenia pracowników Zakładu, w tym Kierownika Zakładu, wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Strukturę organizacyjną, zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności pracowników Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, ustalony przez Kierownika Zakładu i zatwierdzony przez Wójta Gminy.
 3. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zakładu dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 11

W Zakładzie działa system kontroli zarządczej, za którego funkcjonowanie odpowiedzialny jest kierownik Zakładu.

V Mienie Zakładu

§ 12

 1. Zakład użytkuje wydzielone na jego rzecz mienie komunalne Gminy, takie jak: tereny, obiekty, sieci, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne itp.
 2. Mienie przekazywane Zakładowi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego lub nabyte na własność przez Zakład, obejmuje w szczególności:
 • wyposażenie obiektów w maszyny i urządzenia,
 • sprzęt specjalistyczny i środki transportu,
 • wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia techniczne,
 • inne środki trwałe i przedmioty nietrwałe niezbędne do prowadzenia prawidłowej działalności Zakładu.

VI Nadzór

§ 13

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.

VII Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiany w Statucie w ramach obowiązujących przepisów prawa dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 15

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Metadane

Data publikacji : 24.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry