Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Aktualnie znajdujesz się na:

Statut Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

§ 1

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej „Zakładem”,

działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.).

2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 270 ze zm.).

3. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679).

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz.530)

5. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.).

6. Uchwały nr VI/56/2003 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim”.

7. Niniejszego Statutu.

§ 2

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, zwany dalej Zakładem jest samorządowym zakładem budżetowym, utworzonym Uchwałą nr VI/56/2003 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2003 r.

2. Zakład istnieje od dnia 1 września 2003 r. i działa pod nazwą „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim” na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

2. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Gminy Mińsk Mazowiecki.

3. Siedziba zakładu znajduje się w miejscowości Królewiec ul. Wspólna 113.

4. Przy załatwianiu spraw Zakład używa podłużnej pieczęci z napisem

„Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

w Mińsku Mazowieckim

ul. Wspólna 113, Królewiec

05 – 300 Mińsk Mazowiecki”

na pieczęci mogą być umieszczone numery: telefonu, NIP, REGON i numer rachunku bankowego.

5. Zakład używa skrótu „GZGK w Mińsku Mazowieckim”. Skrót ten może służyć do wizualnego oznakowania znakiem graficznym obiektów, pojazdów, urządzeń, przedmiotów itp., użytkowanych przez Zakład.

6. Zakład może posiadać znak graficzny (logo).

 

II Przedmiot i zakres działania

 

§ 3

1. Przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych z zakresu użyteczności publicznej należących do zadań własnych Gminy Mińsk Mazowiecki. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

2) utrzymywania w stałej sprawności technicznej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w użytkowaniu w Zakładzie, sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad tymi urządzeniami,

3) produkcji i sprzedaży ciepła dla lokalnych odbiorców, dostawa ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych,

4) naliczanie i pobór opłat za dostawę zimnej oraz ciepłej wody i odprowadzenie ścieków, wód opadowych oraz roztopowych, a także energii cieplnej,

5) remontów, napraw, budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

6) utrzymywania zieleni, zadrzewień, czystości i porządku w gminie,

7) prowadzenia cmentarza w Ignacowie,

8) bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych, ulic, placów na zlecenie zarządcy drogi,

9) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

10) odbieranie wód opadowych i roztopowych, a w szczególności:

a. utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej,

b. przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

c. remonty kapitalne i modernizacja sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej,

d. budowa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej.

11) świadczenie innych usług komunalnych.

2. Zakład obowiązany jest realizować dodatkowe zadania z zakresu użyteczności publicznej, jeżeli jest to niezbędne lub celowe dla pełniejszego zaspokajania zbiorowych potrzeb społeczności Gminy Mińsk Mazowiecki lub innych jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

 

§ 4

Zakład nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 

III Gospodarka finansowa i źródła przychodów

 

§ 5

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową właściwą dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zakład prowadzi swoją działalność na podstawie rocznych planów finansowych zatwierdzanych przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki i Dyrektora Zakładu.

3. Zakład rozlicza się z dochodów i wydatków w formie sprawozdań budżetowych i finansowych.

4. Wydatki związane z prowadzeniem działalności Zakładu pokrywane są z przychodów z działalności własnej oraz dotacji z budżetu Gminy.

5. Udzielanie dotacji dla Zakładu odbywa się na zasadach określonych w przepisach.

6. W przypadku, gdy plan finansowy Zakładu przewiduje wystąpienie nadwyżki środków obrotowych na koniec roku budżetowego, Zakład rozlicza nadwyżkę i dokonuję wpłat nadwyżki środków obrotowych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnej uchwale Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

7. Zakład może być zwolniony z wpłaty faktycznej nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na podstawie odrębnej Uchwały Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

 

§ 6

1. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdawczość, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla samorządowych zakładów budżetowych, w tym przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy i ich analizę prowadzi Skarbnik Gminy Mińsk Mazowiecki.

 

§ 7

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§ 8

1. Prowadząc odpłatną działalność usługową Zakład pokrywa koszty dzielności z uzyskanych przychodów własnych.

2. Przychodami Zakładu są:

1) wpływy z działalności podstawowej,

2) wpływy z działalności usługowej,

3) dotacje z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki,

4) inne wpływy dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa.

3. Ceny i opłaty za usługi świadczone przez Zakład na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych kalkulowane są na poziomie ponoszonych kosztów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej i nie zastrzegają ustalania wysokości opłat i cen na rzecz innych podmiotów.

 

IV Organizacja i Pracownicy Zakładu

 

§ 9

1. Zakładem kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.

2. W ramach działalności Zakładu Dyrektor składa jednoosobowo oświadczenia woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.

3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

 

§ 10

1. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy. W imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zakładu wykonuję Dyrektor.

2. Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Dyrektora Zakładu. Do pracowników Zakładu zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Wynagrodzenia pracowników Zakładu, w tym Dyrektora Zakładu, wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

4. Strukturę organizacyjną, zakres działalności, podział czynności i odpowiedzialności pracowników Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, ustalony przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki.

5. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zakładu dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

§ 11

1. W Zakładzie działa system kontroli zarządczej, za którego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Dyrektor Zakładu.

 

V Mienie Zakładu

 

§ 12

1. Zakład użytkuje wydzielone na jego rzecz mienie komunalne Gminy, takie jak m.in: tereny, obiekty, sieci, urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

2. Mienie przekazywane Zakładowi do eksploatacji przez Gminę Mińsk Mazowiecki na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego lub nabyte na własność przez Zakład, obejmuje w szczególności:

– wyposażenie obiektów w maszyny i urządzenia,

– sprzęt specjalistyczny i środki transportu,

– wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia techniczne,

– inne środki trwałe i przedmioty nietrwałe niezbędne do prowadzenia prawidłowej działalności Zakładu.

3. Zakład zarządza, administruje i użytkuje mienie Zakładu na potrzeby prowadzenia działalności.

 

VI Nadzór

 

§ 13

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.

 

VII Postanowienia końcowe

 

§ 14

Zmiany w Statucie w ramach obowiązujących przepisów prawa dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 15

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Metadane

Data publikacji : 24.01.2020
Data modyfikacji : 24.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Komuda-Ołowska

Opcje strony

do góry